Home » Algemene Voorwaarden
Advertenties
Snel zoeken

Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken >
Klantenservice
Volg ons

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NewBorns gevestigd te Uithoorn en ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 59185430.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen NewBorns en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door NewBorns schriftelijk akkoord is gegeven.

2 Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht NewBorns niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.3. De overeenkomst komt voor de opdrachtgever tot stand op het moment dat de opdrachtgever de opdracht verstrekt. Het moment van opdrachtverstrekking is het moment dat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging verzendt naar of verstrekt aan NewBorns.

2.4. Ter bevestiging van de opdrachtverstrekking door opdrachtgever zendt NewBorns een e-mail aan opdrachtgever. Ontbreken van deze e-mail doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de overeenkomst.

2.5. NewBorns beschouwt als opdrachtgever degene die de opdracht aan NewBorns heeft verstrekt, tenzij hij of zij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij de naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld.

2.6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de opdrachtgever en zijn/haar directie.

3 Assortiment

3.1. Wanneer een onderdeel van een cadeaupakket niet leverbaar is, wordt dit vervangen door een gelijkwaardig artikel in dezelfde stijl en van minimaal dezelfde kwaliteit.

4 Levertermijn, tijdstip van levering en verzendkosten

4.1. De overeengekomen levertermijn is een streeftermijn, waarvoor NewBorns al het mogelijke doet om die te behalen. NewBorns is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering door omstandigheden toch niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.

4.2. Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. NewBorns is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

4.3. Artikelen worden, indien voorradig en na een geaccepteerde betaling, dezelfde werkdag, doch uiterlijk de werkdag daarop, ter verzending aangeboden aan de transporteur. De transporteur levert het bestelde, onder voorbehoud, de volgende dag af op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres.

4.4. NewBorns zorgt voor bezorging per TNT Post of verzending op enige andere wijze. Deze vindt plaats nadat de betaling voor de te leveren artikelen is ontvangen door NewBorns.

4.5. Voor de verzendkosten binnen Nederland berekenen wij het bedrag voor pakketpost tot 10kg, € 6,75 exclusief BTW en €8,03 inclusief BTW, mits anders is aangegeven.

4.6. De volgende extra’s zijn op aanvraag mogelijk:
• verzekerd verzenden
• rembours betalingen
• verzendingen naar het buitenland

5 Honorarium en betaling

5.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) mits anders vermeld, maar exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie.

5.2. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting en/of verschuldigde invoerrechten.

5.3. Betaling kan geschieden per betaling met creditcard, betaling bij aflevering onder rembours, betalen bij afhalen of door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag door de besteller op de rekening van NewBorns.

5.4. Bij verzending onder rembours wordt het factuurbedrag verhoogd met de geldende kosten hiervoor. Bij weigering worden de gemaakte kosten in rekening gebracht middels een factuur. Dit bedrag wordt verhoogd met € 15,00 administratiekosten, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden anders is er sprake van wanbetaling.

5.5. Voor bedrijven is het mogelijk om op rekening te betalen. Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NewBorns aan te geven wijze. NewBorns is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6. Indien klant na het verstrijken van de betalingstermijn geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft is NewBorns gerechtigd de totale vordering door derden, via een buitengerechtelijke invordering te laten incasseren. Daarbij is de opdrachtgever naast de aankoopsom, verhogingen, buitengerechtelijke kosten en 1% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke de wettelijke rente verschuldigd is, verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.

6 Klachten

6.1. De opdrachtgever dient klachten over geleverde producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, aan NewBorns schriftelijk kenbaar te maken. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen geval van zijn betalingsverplichting.

7 Aansprakelijkheid

7.1. Alle producten die in het assortiment van NewBorns zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. In geval van klachten kunt u zich altijd tot NewBorns wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. NewBorns sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit.

8 Ontbinding

8.1. Indien NewBorns door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft NewBorns zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop NewBorns geen invloed kan uitoefenen.

9 Toepasselijk recht

9.1. Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en NewBorns is Nederlands recht van toepassing. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal prevaleert de Nederlandse tekst.

10 Wijziging algemene voorwaarden

10.1 NewBorns is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch zal altijd zorg dragen voor juiste verstrekking van de algemene voorwaarden op verzoek, alsmede uiting geven aan de algemene voorwaarden op de website www.newborns.nl

Nieuwe producten
Advertentie